Výroba kontajenrov

Podpora z EU

Podpora z EU

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti - doplnenie zateplenia budov spoločnosti SOFER s.r.o.

Prijímateľ: SOFER s.r.o., Továrenská 1465/7, 064 01  Stará Ľubovňa

Miesto realizácie projektu: Továrenská 1465/7, Stará Ľubovňa

Začatie realizácie projektu:       03/2015

Ukončenie realizácie projektu:  10/2015

Výška poskytnutého NFP: 199 595,24 €

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stav "PRED": Aktuálny stav výrobných budov je nevyhovujúci až havarijný, sú fyzicky opotrebované s čím je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť a vysoké prevádzkové náklady. Spoločnosť investovala už v uplynulých rokoch nemalé finančné prostriedky do obnovy svojho technologického a prevádzkového vybavenia.

Stav "PO": V záujme zvýšenia energetickej efektívnosti priestorov spoločnosti SOFER s.r.o. je nutné realizovať opatrenia na vylepšenie tepelnoizolačných vlastností výrobných objektov SO - 001 a SO - 002. S tým spojená úspora energie umožní zníženie nákladov na energie, zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.